[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
โรงเรียนทุ่งช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
เมนูหลัก
ลิ้งค์ภายนอก
e-Learning


  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
โดย : admin
เข้าชม : 6
อังคาร ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวชญาดา  ศรีบัว 1. นางนภฉัฐ   เพ็ชรภา
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แปงคำใส 1. นางรัตนา  วรินทร์
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวทอฝัน  กลับแฟง 1. นางรัตนา  วรินทร์
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภา  กล่ำคลองตัน 1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวสุวาริน  อินต๊ะนาม 1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวรรณอำไพ
2. เด็กหญิงธันยชนก  แช่มเอี่ยม
1. นางรัตนา  วรินทร์
2. นายสรธร  คำรังษี
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 6 1. นายพินิษฐ์ชัย  จันต๊ะวงค์ 1. นายธงชัย  คฤหานนท์
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐนันท์  โสมทับ 1. นางสาวรมิดา  จันฟุ่น
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายทชานพ  พรมตา 1. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สายพันธ์
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สิทธิ
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษาพล
2. นายธงชัย  คฤหานนท์
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายพงศธร  หอมดอก 1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษาพล
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงริติกานต์  วิวัฒนศิริกุล 1. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายชาตโยดม  ดำเล็ก 1. นางสาวรมิดา  จันฟุ่น
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัชฐณิช  สุวรรณ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  พรมตา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมเสพสัก
1. นางดอกส้ม  จิตอารีย์
2. นางสาวศิลา  ปาโน
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวจีรนันท์  สุทธหลวง
2. นายนครินทร์  แซ่ท้าว
3. นางสาวรินรดา  พานิช
1. นางสาวจีระพันธ์  วงค์พุทธคำ
2. นางสาวศิลา  ปาโน
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุณวุฒิ  สายวงศ์
2. นางสาวทักษพร  เมืองเล็น
3. นางสาวอรสินี  นิกรเถื่อน
1. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2. นายณัฐวุฒิ  จำปาไพร
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พินยา
2. เด็กหญิงดารารัตน์  สัมโพธิวงศ์
3. เด็กหญิงยุวดี  สุดใจ
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
2. นายวิรัช  รุ่งโรจน์
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.24 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรพงศ์  ตันกาบ
2. นายนันทวัฒชัย  จันทะสุรินทร์
3. นางสาวรสริน  กิติยศ
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
2. นายวิรัช  รุ่งโรจน์
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวชิระ  ท้าวคาม
2. นางสาววรรณิษา  วงค์คำช้าง
1. นางดอกส้ม  จิตอารีย์
2. นางสาวกมลรัตน์  ภิชัย
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ฮังคำ
2. เด็กชายนนทกานต์  มุ่งตรง
1. นายวิรัช  รุ่งโรจน์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ ผลรินทร์
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธาวิน  เสียงกอง
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ปัญญาไว
1. นายวิรัช  รุ่งโรจน์
2. นางดอกส้ม  จิตอารีย์
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังขโห
2. เด็กหญิงฐิติยา  พรมเกษา
3. เด็กหญิงรินรดา  ศาลาคาม
4. เด็กหญิงอรทัย  ดงแก้วมะณี
5. เด็กหญิงเกศวรินทร์  โฆษิตไทย
1. นายดลชัย  ลือยศ
2. นายสุรินทร์  อินปา
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  แซ่ว่าง
2. นางสาวกัลยารัตน์  แปงอุด
3. นางสาวณัฐริกา  อินชูใจ
4. นางสาวปนัดดา  คำรังษี
5. นางสาวพัชรวดี  คันทะเนตร
1. นายดลชัย  ลือยศ
2. นายทรงเผ่า  ธงหิมะ
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลจิรา  เกษตรสังข์
2. นางสาวจุฑามณี  ละม่อม
3. นางสาวชลิตา  เปาป่า
4. นางสาวธัญญ์วริดา  พิสิษฐ์คงนุ่ม
5. นายสมพร  คำรังษี
1. นางเยาวเรศ  รัตนะ
2. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนวีร์  เทพจันตา
2. นายทศพล  พรมตา
3. นายทินภัทร  ตามัย
4. นายธีรเจต  ค้าข้าว
5. นายศุภวิชญ์  อินทะรังษี
1. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2. นางเยาวเรศ  รัตนะ
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เหล็กชาย 1. นางสุนันท์ธินีย์  ไชยสาส์น
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธมลวรรณ  สมบูรณ์ 1. นางสุนันท์ธินีย์  ไชยสาส์น
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายพงศกร  สวัสดิกุล
2. เด็กหญิงสรัลพร  ยาวิลาศ
1. นายทรงเผ่า  ธงหิมะ
2. นายดลชัย  ลือยศ
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวจินต์จุฑา  สาลี
2. นายอภิชาติ  ปทุมไพโรจน์
1. นายทรงเผ่า  ธงหิมะ
2. นายสุรินทร์  อินปา
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายกฤษดา  กาญจนเรืองวัฒน์
2. เด็กชายนรเศรษฐ์  ตันกาบ
1. นางสาวอนุสรา  ศรีทาเกิด
2. นายสันติ  ตันชูชีพ
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวปิยะนุช  ฮังคำ
2. นางสาวเปรมกมล  ใจยา
1. นางสาวอนุสรา  ศรีทาเกิด
2. นายสันติ  ตันชูชีพ
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายจิราวุฒิ  วัฒนะ 1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทวรรณ  เปาป่า
2. เด็กหญิงสุภัสสร  พัธนะชาญชัยกุล
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
2. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอิสริยา  โพธิ์ทอง 1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เปาป่า 1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพลอยชมพู  คำชั่ง 1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 55.25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพิมผกา  จันดี 1. นางสาวอารีรัตน์  สุทธิ
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.2 ทอง 4 1. นายนราพิทักษ์  เหล็กชาย 1. นางกัลยา  โนแก้ว
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  กุลนิวาต
2. เด็กหญิงนภารัตน์  วงศ์วานเพชร
1. นายสุพจน์  นันท์เกษม
2. นายศุภรัฐ  เทพจันตา
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตติกาล  ท้าวบุญญาภินิกุล
2. นางสาวอัญชลี  แซ่ท้าว
1. นายสุพจน์  นันท์เกษม
2. นายศุภรัฐ  เทพจันตา
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ตามัย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุพรรณลัก
1. นางปราณี  สิงห์ธนะ
2. นางกัลยา  โนแก้ว
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวายุภูมิ  มุ่งอาสา 1. นางปราณี  สิงห์ธนะ
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวพัชรี  ศรเตโช
2. นางสาวสุพิชญา  เทพจันตา
3. นางสาวอินทิรา  นันทา
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
2. นางรัตนา  วรินทร์
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลิตา  สมศักดิ์
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  บุญเทพ
1. นายเอกชัย  พนะสันต์
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
45 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  วิเศษวัชร์
2. เด็กหญิงวรางรัตน์  จิตอารี
3. เด็กหญิงศุภาภร  แปงคำใส
1. นายเอกชัย  พนะสันต์
2. นางสาวจีระพันธ์  วงค์พุทธคำ
46 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลดาพร  คำพับ
2. นางสาวอรอนงค์  ส่องสี
3. นายเอกรัตน์  ศรีวรรณ์
1. นายเอกชัย  พนะสันต์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
47 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพกร  กลัดคำ
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  เทพจันตา
3. เด็กหญิงธรรมรัตน์  ธัญมงคลทรัพย์
1. นางสาวจารินี  มนตรี
2. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  เปาป่า
2. นางสาวพลอยศิริ  เปาป่า
3. นางสาวเบ็ญจลักษณ์  เปาป่า
1. นางสาวจารินี  มนตรี
2. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุพงษ์  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงนคนันทินี  มีบุญ
3. เด็กหญิงวิภาวี  คำรังษี
4. เด็กหญิงวิลาวรรณ  คำรังษี
5. เด็กหญิงสุมิตรา  มีสา
6. เด็กหญิงอริยา  ทองทุม
1. นางสาวจารินี  มนตรี
2. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
3. นายเอกชัย  พนะสันต์
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจอมขวัญ  เมืองมูล
2. นางสาวณพัชชนันท์  เกียรติมีแสง
3. นายรัฐภูมิ  เสียงกอง
4. นางสาววีร์สุดา  กาติ๊บ
5. นางสาวศุภนิดา  สุโรพันธ์
6. นางสาวสุภาพร  ตันกาบ
1. นางสาวจารินี  มนตรี
2. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
3. นายเอกชัย  พนะสันต์
51 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนครินทร์  สมแสง
2. นางสาวพิมพ์ประภา  มงคลชัย
3. นางสาวอาทิตยา  สมศักดิ์
1. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
2. นางสาวจารินี  มนตรี
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐณิชา  ศาลาคาม
2. นางสาวยุวดี  แปงคำใส
3. นางสาวสุปราณี  พรมสวัสดิ์
1. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
2. นางสาวจารินี  มนตรี
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัณฑิกา  เลียนอิน
2. นายพงศกร  ลำน้อย
3. นางสาวสมฤดี  สิทธิยศ
1. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
2. นางสาวจารินี  มนตรี
54 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  กิตติชนะกุล
2. นางสาวนฤพร  แซ่ม้า
3. นางสาวศรีสุดา  กิติรุ่งรวี
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
2. นางรัตนา  วรินทร์
55 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติทัช  วงศ์วาท 1. นายประสาท  สิงห์ธนะ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 11/ก.ย./2561
      สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร 5/มี.ค./2561
      ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียนแบบหอนอนมาตรฐาน ๒๖ 27/ธ.ค./2560
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียนแบบหอนอนมาตรฐาน ๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/ธ.ค./2560
      ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23/พ.ย./2560